<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35492423\x26blogName\x3dLET\x27S+SMILE+%3D)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://memoriies-hiddeninsideme.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://memoriies-hiddeninsideme.blogspot.com/\x26vt\x3d2404946116526323030', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
BACKGROUND IMAGE WILL BE UPLOADED SOON :D
ABOUT ME

Photobucket
SINGYEE
OCTOBEReleven 91
CVMB Clarinetist, Secretary 06
ParkViewPri; CompassvaleSec; TemasekPoly
juz_galsy@hotmail.com


CHAT
viewing
hits


LOVED

fion #01
ailing #02
xinyi #03
huimin #04
christel #05
abilgail #06
peishan #07
me #08
jolyn #09
amanda
amandalneo
andykong
anita
anu
arthur
boonkhin
brenda
chaishia
cherylteo
chihren
chrystlechan
cindysoh
cindy_foc
cindy_foc
donavan
dora
dorothy
dulcie
elicia
elrin
ennoi
esther
eugenegoh
evelyn
fiona
glen_fow
heather
howsun_sq
huili
huimin(alidia)
irene
jane
jasmine_oboe
jamine ng_ZHSS
jasminechye
jeanette
jesselyn
jessicaneokaysing-orlang
jialing_jayelle
jinjin
jingwen_eupho
jingyi
joash
jonas
joshua
joyce
joycelyn
junjie
kahyuen
kaiting
kianhong
kimberly_adagio
kiwi
laisim
lifang
lichan
lijuan
lin jia
liting(liew)
may_horn
miss tan hui min
munir
natalie
nicoleguo
nicoletan_fow
pamela
peijen_hippo
peijuan_polarexpress
qiulin
robin
russell
Ryan
sally
sean_saxy
serenetan
serenechen
shannon
sharon
shermainlim
shimin_tromb
shirlyn
shuhui
shuwei
shuxian
siewgek
simin_oboe
simin_horn
simonlee
siyi
stanley
stephanielee
steven_tarobob
vanessatoh
vivianchin
vivianchoong
waikiong
wanjing
weili
winnie
xinyi_clt
xinyu
xinyuan
xiuyin_obs06
xueying
yanti
yeongyih
yiling
yinhui
yixuan
yoketing
yuqi
zhenghao_sky
zhengjia
zihui
zuming

PHANTOS! -TP FOC
PHANTOS's FRIENDSTER
PARK VIEW PRIMARY! (:
COMPASSVALE MILITARY BAND! (:
1e`04
1e`05
friendster
blogger

Alan Luo Zhi Xiang-小猪/Show(:
jeanetteaw(:
feliciachin
qiyuwu
shraonau
taypinghui
hongjunyang_pss
ngcheeyang_css

PhotobucketIMPT DATES

JANUARY
11: Toh Qi Bei Vanessa(: [91]
15: Lim Zhi Xuan Steven(clt) [92]
31: Chua Pei Yun [93]

FEBRUARY
01: Yeong Wan Ee Anita [91]
08: Lynn Chen Ling Hwee [91]
14: Valentines' Day
14: Lee Yi Jie May [92]
25: Desmond Heng Hao Teck [91]

MARCH
17: Cindy Soh(clt) [90]
18: Tan Yi Ling(clt) [89]
22: Er Yi [68]
22: Sandra Neo(clt) [90]
25: Chan Xue Ying [91]
26: Christel Goh Si En [91]
30: Peck Pei Yi Francesca(clt) [91]

APRIL
04: Mrs Lek Seok Buay(:
04: Joshua Yap Si Wei(clt) [92]
05: Mr Patrick Neo(:
10: Abilgail
13: MUMMY(: [65]
22: Serena Maybelle Tay(: [91]
27: DIDI(: [02]
27: Yuen Yang Chung Arthur(: [91]
29: Neo Kay Sing Jessica(: (Secretary-07) [91]

MAY
07: Lim Pei Yong Esther [93]
09: Ang Xin Yi(clt) [92]
14: Lim Ye Shen []
17: Toh Li Chan(clt) [92]
17: Toh Li Juan(clt) [92]
24: Jolyn Nicolette Lim Hui Hui [91]
25: Lim Xin Yuan(BM-07) [92]

JUNE
02: Mok Ming Fei Ryan(: [89]
09: Mr Er Wee San(: [forever19,lol-76]
12: Alan [90]
14: Sinfonietta VII'08
15: Ang Pei Xiang(: [90]

JULY
01: Rohini Chua Pei Juan(: [91]
04: Fang Bei [89]
08: Yeo Hui Min(: [91]
15: Sinfonietta IV'05
19: Liu Pin Xiu Dulcie [91]
22: Nicole Tan Kai Yun [91]
23: Joel Seah Yong Yang [91]
24: Liew Li Ting [91]
24: Koh Si Min [93]
27: Muhammad Munir Bin Abdul Halim(clt) [90]
30: Alan Luo Zhi Xiang-??/Show [79]

AUGUST
05: Elicia Khoo [90]
06: Ng Yong Kai Joash(B.clt) [92]
09: Happy Birthday Singapore! [65]
10: Choo Jia Ling [90]
12: Liew Bei Xin Kimberly(: [92]
12: Sinfonietta V'06
14: Teo Yuhang [90]
16: Alfred Neo Shi Wei [86]
27: Lai Kah Yuen(: (clt) [90]
31: Tan Xin Yu(clt) [88]

SEPTEMBER
01: Happy Teachers' Day
10: Jonathan Chia(clt) [88]
10: Tan Kian Hong(B.clt) [92]
11: Donavan Loy Jian Hui [90]
15: Chong Chih Ren(DM-07) [92]
17: Lau Yeong Yih(: [88]
21: Shannon Low Pei Xuan(: (clt) [91]
21: Nicholas Chan [91]
27: Lester Loh Jun Lei(: [90]

OCTOBER
01: Happy Children's Day
03: Keith [91]
07: Mitchell Tan Kim Wee(B.clt) [93]
11: MY DAY(: [91]
11: Valerie Yong Jia Yu(pri) [91]
11: Jin Hong [91]
11: Chua Jing Yi(clt) [92]
11: Lee Pei Wen Joycelyn [92]
13: Mr Tan Teck Nam(: [77]
14: Dorothy [90]
14: Matthias Lee [91]
15: Edna Tiang Shu Hua [91]
17: Zheng WeiLun Kevin(: [88]
17: Sharon Seah [91]
18: Lee Yi Xuan [90]
18: Wang Jun Jie(clt) [92]
20: Tan How Sun(Sq BM-06) [91]
26: Chrystle Chan Jia Hui(: [91]
27: Chua Pei Shan(DM-06) [91]
28: Chon Hui Li [91]
28: Yip Si Min [92]
31: Zhang Ailing(: (clt) [91]

NOVEMBER
02: Yap Te Quan [91]
05: PAPA(: [64]
07: Zi Yang(OBS-Cvss) [91]
09: Claudia Tan(OBS-St.Hildas) [91]
13: Simon Lee Jun Hao(: [90]
17: Chua Pei Jen(clt) [88]
22: GORGOR(: [90]
22: Low Yin Hui [91]
24: Brenda Wong Si Ting [93]

DECEMBER
15: Sinfonietta VI'07
19: Bennett Lee Wei Bin(: (BM-06) [90]
19: Dora Goh Shi Hui(: [91]
21: Tan Shu Pei(clt) [91]
21: Sinfionietta III'04
25: Merry Christmas!
28: Sinfonietta II'03
29: Fion Ye Nu Ting(: [91]
31: Pua Yoke Ting(: [90]
31: Annual CountdownMUSICS


MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.comARCHIVES

October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008


CREDITS


blabla.Sunday, November 23, 2008
Goodbye to memoriies-hiddeninsideme

too full for more memories.
haha.

anyw,
new blog done and updated!


ENTER


p/s: tagboard is the same for both blogs!


you are missed, at 10:35 PM